Εφαρμογή Πολιτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος

ΕΡΓΟ:«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ»


Επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης